Przymusowe leczenie

Poddawanie się leczeniu alkoholowemu jest dobrowolne. Postępowanie z osobami nadużywającymi alkoholu, uzależnionymi od alkoholu i procedurę leczenia, odtrucie alkoholowe przymusowego określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. Nr 70 z 2007 r., poz. 473). Zgodnie z tą ustawą osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy i systematycznie zakłóca spokój publiczny, może zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zajmuje się tym komisja badania problemów alkoholowych.

Następnie sąd wszczyna postępowanie na wniosek komisji badania problemów alkoholowych. Istnieje możliwość zwrócenia się bezpośrednio do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie. Orzeczenie sądu o obowiązku poddania się leczeniu następuje po przeprowadzeniu rozprawy sądowej. Z kolei rozprawa powinna się odbyć nie później niż miesiąc przymusowe-leczeniepo złożeniu odpowiednich dokumentów. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawie sądowej, sąd ma prawo zarządzić przymusowe odprowadzenie osoby uzależnionej do ośrodka przez policję, gdzie osoba rozpocznie leczenie i otrzyma odpowiednie leki na alkoholizm, oczywiście pod warunkiem iż dany ośrodek preferuje taką formę leczenia.

Podobne postępowanie może zarządzić w przypadku dobrowolnego niestawiennictwa się osoby uzależnionej po uprawomocnieniu orzeczenia. Długość terapii zależna jest od celu leczenia, jednak nie trwa dłużej niż dwa lata. Sąd ma prawo wydać orzeczenie o poddaniu się leczeniu osobie chorej w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Może również na czas trwania leczenia ustanowić nadzór kuratora. Osoba uzależniona, która zostanie skierowana na leczenie w oddziale zamkniętym, nie może opuszczać ośrodka bez zgody kierownika placówki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Jeśli Chcesz dołączyć do zespołu redakcyjnego, Masz pytania, propozycje współpracy, koniecznie do nas napisz.

Warto znać